ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“Παίξε και Κέρδισε!”

Η εταιρεία με την επωνυμία «R&D Media” έχει την επίσημη έδρα της στο Άμστερνταμ, όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 34233120, (εφεξής R&D ή/και Εταιρεία) διοργανώνει ένα παιχνίδι (εφεξής ο Διαγωνισμός) που θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία  www.glomobi.com (εφεξής το site) με  έπαθλα, ως (εφεξής το Δώρο(α)/ Έπαθλο(α) για ισάριθμους νικητές. Ο παρόν διαγωνισμός  διεξάγεται σε συνεργασία με συνεργαζόμενες εταιρείες με αυτήν.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 00:00:00 π.μ. της 01/02/2012 έως και την 01/06/2012 την 00:00:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να εγγραφεί στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στο site και δίνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (msisdn), αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Περαιτέρω, για να συμμετάσχει ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα πρέπει  να απαντήσει στην ερώτηση που θα λάβει με μήνυμα ( SMS) στο κινητό του  τηλέφωνο. Το μήνυμα που θα λάβει δεν εμπεριέχει χρέωση. Για κάθε SMS εγγραφής που αποστέλλεται στον αριθμό 54950 ( η χρέωση έκαστου μηνύματος είναι 1,476 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο αριθμός κλήσης (MSISDN), μέσω του οποίου αποστάλθηκε το κάθε SMS, θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας.
Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να απαντήσει σε όσες ερωτήσεις επιθυμεί. Απαιτείται από τον Συμμετέχοντα, δηλαδή, η αποστολή ενός (1) SMS για κάθε απάντηση στην ερώτηση που θα του αποστέλλεται, με χρέωση  έκαστου απαντητικού  μηνύματος 1,476€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Eπιπλέον, η Εταιρεία προς επιβράβευση όλων των συμμετεχόντων διαγωνισμού, στο τέλος του Διαγωνισμού  θα διενεργήσει κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5/6/2012, παρουσία της συμβολαιογράφου κας Σταυριανού και θα αναδείξει 1 νικητή ο οποίος θα κερδίσει το δώρο για το οποίο έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Μετά την ανάδειξη του νικητή θα γίνει συμπληρωματική κλήρωση για 2 επιλαχόντες.
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, των θυγατρικών και εξαρτώμενων από αυτήν εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.
4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο www.glomobi.com. H ανακοίνωση του τελικού νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στη δικτυακή σελίδα της Εταιρείας, www.glomobi.com.
5. Μετά την ανακοίνωση του νικητή και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες επικοινωνία με τους νικητές στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που οι ίδιοι δήλωσαν όταν έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό και συμμετείχαν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία και παράδοση του Επάθλου θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς του.
6. Η Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, τα Έπαθλα/Δώρα οποτεδήποτε για λόγους εμπορικούς, τεχνικούς, λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους ανωτέρας βίας. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτάται ενημερώνοντας αναλόγως τους παρόντες όρους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.glomobi.com.

7. Το Έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα.
8. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα Έπαθλα. Για οτιδήποτε χρειάζονται οι νικητές θα απευθύνονται στις εταιρίες/ προμηθευτές που τα προσφέρουν, και οποιαδήποτε έξοδα, φόροι ή/και τέλη από την απόκτηση και χρήση των Επάθλων/Δώρων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές.

9. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των Επάθλων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
10. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του Δώρου.
β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη.
δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου.
ε) σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος.
11. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο και για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης του Δώρου δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
12. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
13. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο site, σε οποιοδήπoτε έντυπο της Εταιρείας καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την  Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας
στο  τηλέφωνο 211- 8003368.
15. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν ο νικητής του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το Δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
17. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
18. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Σταυριανού Μαρίνα, Θεμιστοκλέους 1 και Ακαδημίας Αθήνα, Τ.Κ. 106 77.
19.Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους μπορεί κάποιος να απευθύνεται : στη διεύθυνση R & D Media Europe B.V., Max Euweplein 32, 1017 MB Άμστερνταμ, Ολλανδία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.gr@nviasms.com ή στο  τηλέφωνο 211- 0120187 και στο website: www.glomobi.com.