ОБЩИ УСЛОВИЯ ДЖУГО

Член 1 - Приложимост
1.1 В допълнение на сроковете и условията споменати на интернет страницата (‘Промоционални Срокове и Условия” и „ Потребителски Срокове и Условия’), Общите условия ,описани по-долу, се отнасят към всички и формират част от всички оферти за дигиталните и други услуги, които се предлагат от R&D Media чрез мрежите за операторските мрежи за мобилна комуникация (‘Операторът’), с които крайният потребител е в договорни отношения (‘Договор за предоставяне на мобилни услуги’) (дори и в случаи, че тези услуги не са споменати, или не са описани детайлно в тези общи условия). Дигиталните и други услуги предоставени от R&D Media включват игри, текстови съобщения, звукови файлове и/или файлове с изображения и/или подобни услуги (‘Услугите със Съдържание’) който се доставят чрез мрежата на Оператора, под формата на кратки текстови съобщения (‘Съобщението’), Общи Пакетни Радио Услуги (‘GPRS’) и/или Услуги Трето Поколение (‘3G’).

Член 2 – Доставка на Услуги със Съдържание
2.1 Крайният потребител изисква услугите със съдържание от R&D Media. Услугите със съдържание са доставени на крайния потребител чрез мрежата и услугите на Оператора.

Член 3 – Такси
3.1 Предложения или оферти обявени в реклами или на www.djugo.com (‘Интернет страницата’) не са със задължителен характер, освен ако това не е изрично споменато в писмена форма.

3.2 Таксите ще бъдат начислени от Оператора или в случай на предплатен абонамент ще бъдат дебитирани от кредита на крайния потребител. Крайният потребител изразява съгласие за тази цел и порвърждава, че Таксите могат да бъдат събрани.

3.3 Такси могат да бъдат начислени за всяко съобщение което е изпратено или получено, в зависимост от типа съобщение и/или начина на разплащане. Стандартните такси за изпращане на текстови съобщения, както са посочени от операторите, са също приложени на всички изпратени и получени съобщения. Първоначална регистрационна такса може също да бъде приложена. Повече информация относно тарифите и начините на плащане за използването на услугите в дадена страна може да бъде намерена в секция Често Задавани Въпроси и/или Потребителски Срокове и Условия.

Член 4 – Ценови Промени
4.1. R&D Media винаги е в правото си да приложи промени в цените, след като това е обявено на Интернет страницата. Вече регистрирани крайни потребители ще бъдат уведомени за промените чрез текстово съобщение една седмица преди промяната в цената.Ако крайните потребители продължат да използват услугите на R&D Media или се регистрират след датата на въвеждане на промяната, тази промяна се счита за приета от потребителите.

Член 5 – Преустановяване и Отказ
5.1 Начините за преустановяване на доставката на услугата със съдържание са обявени в секция Потребителски Срокове и Условия. Услугата може да бъде преустановена само по начина, който е обявен в Потребителските Срокове и Условия.
5.7 R&D Media 5.7 запазва правото си да замени всеки един продукт с еквивалентен алтернативен продукт без предварително уведомление.

Член 6 – Интелектуална собственост
6.1 Освен ако не е изрично обявено друго в тези Общи условия, всички авторски права, патенти, запазени марки, дизайн, модел и/или друга интелектуална собственост свързана с услугите със съдържание и/или Интернет страницата, принадлежат на R&D Media, нейните доставчици или други оторизирани страни.
6.2 R&D Media предоставя на крайния потребител ограничени, неексклузивни, непредставителни и непрехвърляеми права да изтегля, получава и/или консултира услугите със съдържание.
6.3 Освен ако R&D Media не е изрично обявила друго, крайният потребител няма право да промения, възпроизвежда, предоставя, прехвърля, изпълнява, разпространява, продава, използва за подобни продукти, или по какъвно и да било друг начин използва изтеглените или получени услуги със съдържание, без предварително писмено съгласие за целта от R&D Media.
6.4 Крайният потребител се задължава да обезщети R&D Media и нейните официални представители, мениджмънт, служители, доставчици и трети страни предоставящи информация срещу щети и рискове и приема отговорността към R&D Media и нейните официални представители, мениджмънт, служители, доставчици и трети страни предоставящи информация, за последствията или нарушаването на правата на интелектуална собственост на R&D Media или трети страни, както и за нарушаването на тези Общи Условия произтичащо от неоторизирано използване на нашите услуги или съдържание.

 Член 7 – Отговорност
7.1. Крайният потребител използва услугите със съдържание и Интернет страницата на R&D Media на свой собствен риск. R&D Media се стреми към безпрепятствено използване на услугите със съдържание. R&D Media не може да гарантира, че услугите със съдържание ще удовлетворят изискванията на крайния потребител, или че изтеглянето, получаването и/или консултирането на услугите със съдържание ще бъде безпрепятствено и безгрешно.
7.2 Крайният потребител подразбира, че възможността да се установи и поддържа връзка с мобилните телекомуникационни услуги и качеството на тази връзка, не е постоянно и еднакво във всеки един момент и на всяко едно място, и че услугите със съдържание могат да бъдат негативно повлияни или временно недостъпни в следствие на фактори от физически характер (тунели, планини, сгради и т.н.), както и в следствие на промени или поддръжка от мрежата на Оператора.
7.3 В случай, че крайният потребител няма възможността да се възползва от пълноценно и непрекъснато използване на услугите със съдържание по всяко едно време, това не го удостоява с намаление на цените на услугите със съдържание или възвръщане на вече заплатени суми.
7.4 R&D Media не може никога да бъде отговорна за щети свързани като, но и не само, с повреди в хардуера или софтуера използван от крайния потребител, произтичащи от достъпа до Интернет страницата или използването на услугите със съдържание, което също включва изтеглените услуги със съдържание, хардуера и софтуера необходим за установяване на връзка. Крайният потребител трябва сам да вземе мерки за предотвратяване и превенция на подобни ситуации.
7.5 В случай, че R&D Media в крайна сметка е отговорна поради каквато и да е причина за обезщетението на крайния потребител, компенсацията няма в никакъв случай да надвиши таксуваната сума за услугите със съдържание, който са причинили щетата.
7.6 Съдържанието на Интернет страницата е създадено с най-голямо внимание. Но въпреки това R&D Media не може да даде никаква гаранция за точността и съдържанието на предоставената информация. R&D Media не е отговорна за каквито и да било грешки, неточности, недоразбиране, закъснение, неясно предаване на поръчки, съдържание или информация, както и последствия свързани с гореспоменатите, които произтичат от използването на Интернет.
7.7 Крайният потребител няма право да изпраща заразени с вирус, незаконни, вредни, заплашителни, вулгарни, унизителни и отблъскващи съобщения, както и такива нарушаващи правата или накърняващи по какъвто и да било друг начин R&D Media, и се задължава да обезщети R&D Media за всички директни или произтичащи щети, причинени от изпращането на подобни съобщения.
7.8 Крайният потребител трябва да е на възраси минимум 18 години. В случаи, че не сте титуляр на абонамента за използване на мобилни услуги или сте под 18 години, изискваме съгласието на титуляра на абонамента (вашите родители, настойник, работодател и т.н.) преди да се регистрирате и/или участвате в услугите. При регистрация и/или участие в услугите R&D Media подразбира, че крайният потребител е получил необходимото съгласие или одобрение от титуляра по сметката на мобилния абонамент, родителите, настойника и т.н.

Член 8 – Обработка на данни
8.1 R&D Media събира и обработва (както и запазва, консултира, класифицира, свързва и предоставя на трети страни) извести лични данни и информация за трафика на крайния потребител.
8.2 R&D Media обработва данните на крайния потребител единствено и изцяло в съответствие с условията за поверителност, които могат да бъдат прочетени и изтеглени на Интернет страницата. R&D Media спазва съответните закони наредби за поверителност на личните данни. Като международна компания, R&D Media и нейните дъщерни клонове оперират все по-интензивно в международен план.
8.3 R&D Media запазва правото си да използва всички данни на крайния потребител (мобилен номер, имейл адрес и т.н.) за допълнителни промоционални цели.

Член 9 – Избор на Закон
9.1 Използването на услугите със съдържание, съгласието и Интернет страницата подлежът на законите на страната, в която се провежда съответната кампания. Невъзможността на R&D Media да упражнява и прилага права или задължения от Общите Условия не представлява основание за освобождаване от тези права или задължения. Ако задължение от Общите Условия е считано за невалидно от даден окръжен компетентен съд, страните се съгласяват, че окръжният съд трябва да опита да приложи намерението на страните, по начина указан в задълженията , доколкото това е позволено от закона, като останалите задължения от Общите Условия остават изцяло в сила.
9.2 Всякъкви спорове ще бъдат уредени единствено и само от компетентния съд в Амстердам.

Член 10 – Финална клауза
10.1 R&D Media си запазва правото да изменя тези Общи Условия от време на време. Крайните потребители ще бъдат информирани за промените чрез съобщение на интернет страницата на R&D Media. Тези промени ще се считат за приети, ако крайните потребители продължат да използват или изтеглят услугите след датата указана за въвеждането на промените.
10.2 Тези Общи Условия могат да бъдат поискани от R&D Media по всяко време.
10.3. R&D Media Europe B.V. е с офис на адресна регистрация в Амстердам и е регистрирана в Търговската Камара под номер 34233120, VAT no. 817968B040.